Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 104 

Huurretien asemakaavan muutos / Ehdotuksen hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus 20.12.2021 § 432 

 

Valmistelija kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

 

Ylöjärven kaupungin hallintosäännön 86 §:n perusteella ase­ma­kaa­van ja sen muutosten laatimisesta päättäminen kuu­luu kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan.

 

Aloite asemakaavan muuttamiseen

Kiinteistön 980-428-7-244 omistajan toimesta on jätetty kirjallinen aloite kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le (pvm 18.11.2021) asemakaavan muuttamisesta Huurretien korttelissa 317.

 

Kiinteistönomistaja esittää viereisestä tontista noin 5000m2 alueen yhdistämistä omistamaansa kiinteistöön. Samalla maanomistaja sitoutuu ostamaan liitettävän maa-alueen/yritystontin osan. Tontista saataisiin tarkoituksenmukainen ja sinne voitaisiin toteuttaa toimitilahanke yrityksille. Tontin tehokkuuden (e=0,6) tulisi säilyä ennallaan. Aloitteessa lisäksi todetaan, että muutoksella hiihtolatu saadaan eroteltua erilleen. 

 

Kaavatilanne

Alue sijoittuu 14.12.1995 §129 hyväksyttyyn asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen. Kaa­vas­sa ko. kortteli on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena T-4. Kaavamääräyksessä to­de­taan, että toimintaan liittyviä liike- ja toimistotiloja saa rakentaa enintään 40% käytetystä kerrosalasta.

 

Alue kuuluu kokonaisuutena laajaan vedenhankinnan kannalta tärkeään pohjavesialueeseen.

 

Hankkeen käynnistämistä ja läpivietävyyttä koskeva tar­kas­te­lu.

Edellytykset hankkeen käynnistämiselle ja ete­ne­mi­sel­le ovat olemassa. Muutoksella saadaan yritystontti paremmin toteutettavaksi. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan pie­ni, eikä kokonaisrakennusoikeutta tulla lisäämään. Alueella oleva ulkoilureitti voidaan säilyttää ja kaavamerkinnällä huomioidaan reitti omana alueena.  Lähtökohtaisesti voimassa oleva kaava on vanha ja edellyttää päivittämistä mm. pohjavesialueen osalta.

 

Kaavoituksen kustannuksista sovitaan kaavoitussopimuksessa. Tontin myynnistä päätetään erikseen.

 

MAPSTO 2022-2026 tavoitteet

Muutosalue ei sisälly MAPSTO 2022-2026 mu­kai­siin hank­kei­siin.  Kaavasuunnittelulla ei, alueen laa­juus huomioiden, ole olennaisia vaikutuksia MAPS­TO-oh­jel­moi­tu­jen kaa­va­hank­kei­den resursointiin tai ai­ka­tau­lu­tuk­seen.

 

Oheismateriaali Kaavamuutoksen alustava aluerajaus

Kaavoitusanomus 18.11.2021

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus  Kaupunginhallitus päättää käynnistää selosteosan mu­kai­sen asemakaavan muutoksen.                                           

 

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

 

Ympäristölautakunta 26.01.2022 § 6 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

Kaavoituspäätös Kaupunginhallitus päätti 20.12.2021 § 432 käynnistää Huurretien asemakaavan muutoksen.

 

Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven kaupungin Soppeenmäen teollisuus- ja yritysalueella. Kaavamuutosalueella sijaitsee teollisuushalli ja varastointialuetta. Muutosalueen pinta-ala on noin 2,4 ha.

 

Tavoitteet Tavoitteena on liittää kaksi asemakaavatonttia siten, että ne muodostavat tarkoituksenmukaisemman kokonaisuuden ja mahdollistaa toimitilahankkeen yrityksille. Kaavamuutos mahdollistaa alueella sijaitsevan hiihtoladun osoittamisen erilleen yritystontin korttelialueelta. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 Esityslistan liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (26.1.2022).

 

Aikataulu Asemakaavan vireilletulosta ilmoitetaan helmikuussa 2022. Asemakaavan valmisteluaineisto ja luonnos tullaan asettamaan nähtäville alkukevään 2022 ja ehdotus kesän 2022 aikana. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksyttäisiin Ylöjärven kaupunginvaltuustossa syksyllä 2022 aikana.

 

Liitteet         Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (26.1.2022)

 

Lisätiedot Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324,

Kaavasuunnittelija Helena Keva, p. 041 730 2041
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää

 

  1. käynnistää kaavoituksen ja tiedottaa vireilletulosta.
  2. hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (26.1.2022).

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----  

 

 

Ympäristölautakunta 13.04.2022 § 65 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

 Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6.-15.6.2021 välisen ajan. Nähtävilläoloaikana jätettiin neljä vastausta lausuntopyyntöihin. Yhteenveto palautteesta kaavaselostuksen kohdassa 4.2.3

 

Asemakaavaluonnos Korttelin 317 kaavamääräys muuttuu alueella Teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-9). Kaavamääräys kokonaisuudessaan:

 

 Toimintaan liittyviä myymälä- ja toimistotiloja saa rakentaa enintään 40 % käytetystä kerrosalasta. Rakennusten porrastamaton pituus saa olla enintään 60 metriä. Julkisivuissa ja lähiympäristön käsittelyssä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupunkikuvallisiin seikkoihin.

 

 Alue on yhdyskunnan vedenhankintaan käytettävää tärkeätä pohjaveden muodostumisaluetta, joten alueelle voidaan rakentaa rakennuksia aputiloineen vain sellaiselle toiminnalle, joka ei toiminnassaan käytä, varastoi, valmista eikä tuota jätteenä sellaisia haitallisia tai myrkyllisiä aineita, jotka maaperään tai pohjaveteen päästessään aiheuttavat pohjaveden likaantumisvaaraa. Tarvittaessa on rakennettava katetut tiiviit varastotilat pohjaveden suojaamiseksi.

 Rakentamattomalle ja kestopäällystämättömälle tontin osalle on levitettävä kaavassa määrätyn maanpinnan likimääräisen korkeusaseman lisäksi 20-30 cm:n kerros puhdasta humuspitoista pintamaata. Tonteilla olevat mahdolliset kalliopaljastumat tulee peittää 1-2 metrin puhtaalla maakerroksella. Tonttien täyttöön käytettävästä maa-aineksesta 50 cm:n paksuisen osan tulee olla vettä heikosti läpäisevää maalajia.

 

 Alueen ajotiet, pysäköintipaikat ja ulkovarastointialueet on kestopäällystettävä ja sadevesi on johdettava öljynerotuskaivon kautta kaupungin viranomaisen osoittamaan paikkaan.

 

 Alueen lounaispuolella sijaitseva ulkoilureitti rajataan pois teollisuustontin alueelta suojaviheralueelle (EV) ja reitti merkitään ulkoilureitti merkinnällä.

 Korttelin kokonaisrakennusoikeuden tehokkuusluku (e=0.60) ja kerroskorkeus säilyvät voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Tonttien rakennusala rajataan 4 metriin tonttien rajoista. Kortteliin on osoitettu liittymäkieltomerkintä siten, että olemassa oleva rakentuneen tontin pihaliittymä säilyy ennallaan ja tontti 3 on osoitettu kulku sekä Huurretien että Julkujärventien kautta.

 

 Alueen melunhallintaa ohjataan kaavamääräyksellä me-3. Kaavamääräys: Liike- ja toimistotilojen rakenteet on tehtävä niin, että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa 45 dBA. 

 

Aikataulu  Asemakaavaluonnoksesta kuulutetaan ja tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Oheismateriaali  Asemakaavaluonnos (13.4.2022)

 Kaavaselostus liitteineen (13.4.2022)

 

Lisätiedot  Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041, sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää:

  1. hyväksyä ja asettaa Huurretien asemakaavan muutos luonnoksen valmisteluaineistoineen nähtäville.
  2. tiedottaa kaavahankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
  3. oikeuttaa kaavoituksen pyytämään tarvittavat lausunnot kaavaluonnoksesta.

 

Päätös Esittelijä lupasi huomioida pohjavesialueen edellyttämät vaatimukset asemakaavoituksen jatkosuunnittelussa.             

 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----  

 

Ympäristölautakunta 15.06.2022 § 91 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

Kaavaluonnos ja nähtävilläolo

 

  Huurretien asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 27.4.-27.5.2022 välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta

 

  Kaavaluonnoksesta saapui viisi lausuntoa, joista kolmessa viranomaiset totesivat, että heillä ei ole lausuttavaa. Lausunnot eivät edellyttäneet muutoksia kaavakartan sisältöön. Kaava-aineistosta ei saapunut mielipiteitä.

 

 Tiivistelmä saapuneesta palautteesta ja vastine-ehdotukset esityslistan liitteenä.

 

Asemakaavaehdotus  Asemakaavamuutoksen ehdotus on laadittu luonnosvaiheen mukaisena.

 

Oheismateriaali  Asemakaavaehdotus (15.6.2022)

 Kaavaselostus liitteineen (15.6.2022)

 

Liite  Tiivistelmät luonnosvaiheen lausunnoista ja vastine-ehdotukset lausuntoihin (15.6.2022).

 

Lisätiedot   Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041

 sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää:

 

  1. Hyväksyä liitteessä olevat luonnosvaiheen vastine-ehdotukset lausuntoihin
  2. Asettaa Huurretien asemakaavan muutoksen kaavaehdotuksen (15.6.2022) valmisteluaineistoineen julkisesti nähtäville.
  3. Oikeuttaa kaavoituksen pyytämään lausunnot sekä tiedottamaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti kaavaehdotuksesta.

 

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----  

 

 

Ympäristölautakunta 21.09.2022 § 125 

 

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

Nähtävilläolo Asemakaavan muutoksen edotus ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 29.6.-30.8.2022. Nähtävilläolosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Lausunnot ja muistutukset 

Kaavaehdotuksesta saapui 4 lausuntoa. Saapuneilla lausunnoilla ei ollut vaikutusta kaavan sisältöön. Kaavaehdotuksesta ei saapunut muistutuksia. Tiivistelmä lausunnoista sekä niiden vastine-ehdotuksista ovat esityslistan liiteenä.

 

Asemakaavan ehdotus Hyväksymiskäsittelyssä olevaan asemakaavan ehdotukseen ei ole tullut muutoksia edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen.

 

Liitteet Kaavakartta (21.9.2022)
Kaavaselostus liiteineen (21.9.2022)
Lausunnot ja niiden vastine-ehdotukset

 

Lisätiedot Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4321
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus   Ympäristölautakunta päättää:

  1. hyväksyä liitteenä olevat vastine-ehdotukset.
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Huurretien asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----  

 

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 320 

 

 

Liitteet Kaavakartta (21.9.2022)
Kaavaselostus liiteineen (21.9.2022)
Lausunnot ja niiden vastine-ehdotukset

 

Lisätiedot Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4321
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Huurretien asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin esittelijän tekemä täydennys päätösehdotukseen, että kaupunginhallitus tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 104  

811/10.02.03/2021  

 

Liitteet Kaavakartta (21.9.2022)
Kaavaselostus liiteineen (21.9.2022)
Lausunnot ja niiden vastine-ehdotukset

 

Lisätiedot Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4321
sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy Huurretien asemakaavan muutoksen.

 

Päätös Hyväksyttiin.