Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 103


 

Eroaminen Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

 

Kaupunginhallitus 03.10.2022 § 326 

 

 

 

 Auvo Itäpää on jättänyt 20.9.2022 eroanomuksen Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

 

 Kuntalaki

 

 70 § Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta

 

 ---

 Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

 Laki käräjäoikeuden lautamiehistä

 

 2 § Lautamiesten kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet

 

 Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

 

 Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

 3 § Lautamiesten lukumäärän vahvistaminen ja muuttaminen

 

 Käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.

 

 Lautamiesten määrä voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on oleellisesti muuttunut.

 

 Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa Tuomioistuinvirasto voi muuttaa lautamiesten määrän ilman 2 momentissa tarkoitettua esitystä. Lautamiesten määrän muuttuessa Tuomioistuinvirasto voi samalla määrätä, että asianomaisten kuntien alueilta valittujen lautamiesten vaali on toimitettava uudelleen jäljellä olevaksi vaalikaudeksi.

 

 Ennen lautamiesten määrän vahvistamista tai muuttamista käräjäoikeudelle ja «käräjäoikeuden» tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle on varattava tilaisuus antaa asiassa lausunto.

 

 4 § Lautamiesten valinta

 

 Kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

 Jos pääkäsittely on kesken 1 momentissa säädetyn toimikauden loppuessa, lautamiehen tehtävä jatkuu, kunnes asia on käräjäoikeudessa ratkaistu.

 

 Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

 

 5 § Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 Lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.

 ----

 

 Tuomioistuinvirasto on vahvistanut lautamiesten lukumäärät 11.6.2021 päätöksellään TI/67/2021.

 

Kaupunginvaltuusto on 09.08.2021 § 92 valinnut toimikaudekseen Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehiksi:

 

Erja Pelkonen

Jarmo Blom

Auvo Itäpää

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää:

1. myöntää Auvo Itäpäälle eron Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

2. valita Itäpään tilalle henkilön Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamieheksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 103  

602/00.00.01/2021  

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää:

1. myöntää Auvo Itäpäälle eron Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

2. valita Itäpään tilalle henkilön Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamieheksi.

 

Päätös Hyväksyttiin. Kaupunginvaltuusto valitsi Jaana Heikkilän Itäpään tilalle Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamieheksi.

 -----

 

 Auvo Itäpää poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varavaltuutettu Pekka Kuisma oli kutsuttuna paikalla ja osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 18.11-18.12.