Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.05.2024/Pykälä 45 

Teivon-Mäkkylän projektiorganisaatioon liittyvien toimien (3 vakanssia) perustaminen

 

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 60 

 

 

 

Valmistelija: Hallinto ja kehittäminen -vastuualue

 

Seloste ja perustelut: Ylöjärven kaupungin aseman turvaaminen kasvukaupunkina edellyttää aiempaa voimakkaampia panostuksia Teivon-Mäkkylän kaava-alueen kehittämiseen. Tulevilla resurssilisäyksillä mahdollistamme alueen rakentumisen joukkoliikennekäytävän varressa edistäen elinkeinoelämän, asumisen ja palveluiden kehittymistä sekä asetettujen strategisten kasvutavoitteiden saavuttamista.

 

 Edellä mainituin perusteluin tekniikka- ja ympäristöosasto esittää, että hallinto ja kehittäminen -vastuualueelle perustettaisiin kolme lisävakanssia ja että niistä kaksi (projektipäällikkö ja markkinointisuunnittelija) täytettäisiin jo kuluvan vuoden aikana. Kolmas vakanssi (hankeasiantuntija) täytettäisiin vuoden 2024 lopulla. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 25.3.2024. Vaihtoehtotarkastelun jälkeen on päädytty esittämään projektiorganisaation perustamista. Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.3.2024 esitelty tarkastelu on tämän pykälän oheismateriaalina. Lisäresurssit mahdollistavat uuden Teivon-Mäkkylän alueen projektiorganisaation perustamisen tekniikka- ja ympäristöosaston hallinto ja kehittäminen -vastuualueelle kaupunkirakennejohtajan alaisuuteen.

 

 Henkilöiden tehtäväkokonaisuudet käynnistymisvaiheessa on määritelty seuraavasti:

 

 Projektipäällikkö

 

 Projektipäällikkö vastaa Teivon-Mäkkylän alueen rakentumisen edistämisestä, hankekehityksestä ja sidosryhmäyhteistyöstä. Projektipäällikön keskeistä tehtäväkenttää ovat neuvottelut rakentajien/rakennuttajien, hankekehittäjien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Projektipäällikkö edistää aktiivisella otteella alueen rakentumista asetettujen laadullisten ja määrällisten tavoitteiden sekä aikataulun mukaisesti. Projektipäällikkö vastaa alueen tontinluovutus- ja sopimusmenettelyistä yhteistyössä muiden osaston vastuualueiden kanssa. Projektipäällikkö tulee toimimaan Teivon-Mäkkylän projektiorganisaation esihenkilönä.

 

 Markkinointisuunnittelija

 

 Markkinointisuunnittelija vastaa Teivon-Mäkkylän aluemarkkinoinnista ja näkyvyyden kehittämisestä. Markkinointisuunnittelijan työnkuvaan kuuluvat alueen brändinrakennus, markkinointimateriaalien suunnittelu ja toteutus, tapahtumat ja kampanjat sekä verkkoviestintä ja some. Hän työskentelee läheisessä yhteistyössä osaston muiden vastuualueiden sekä keskushallinnon viestintätiimin kanssa.

 

 Hankeasiantuntija

 

 Hankeasiantuntija toimii projektipäällikön tukena muun muassa hankkeiden valmisteluun, läpivientiin ja koordinointiin liittyvissä asioissa, huolehtien esimerkiksi muistioista, sopimuksista ja raportoinnista. Hankeasiantuntijan tehtäviin voi kuulua myös maankäytön suunnittelutehtäviä valittavan henkilön osaamisesta riippuen. Hankeasiantuntijan toimenkuvaa tullaan tarkentamaan valittavan projektipäällikön aloitettua työssään.

 

 Kaksi vakanssia (projektipäällikkö ja markkinointisuunnittelija) tulevat täytetyksi toisella vuosipuoliskolla 2024. Henkilöstö- ja markkinointikustannusten arvioidaan olevan noin 60 000 euroa vuonna 2024.

 

 Vakanssilisäykset (projektipäällikkö, markkinointisuunnittelija ja hankeasiantuntija) tulee huomioida myös vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä. Toimien arvioidut henkilöstökustannukset sivukuluineen sekä tarvittavat markkinointikustannukset yhteensä ovat noin 200 000 euroa vuodessa.

 

 Kaupunginvaltuuston päätösten jälkeen kaupunkirakennejohtaja tekee tarpeelliset päätökset projektiorganisaation käynnistämiseksi hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin.

 

Oheismateriaali Teivon-Mäkkylän alueen rakentumisen edistäminen

 

Toimivalta: Hallintosääntö § 118

 

Lisätietoja päätöksestä: Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi,

 Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

 

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

 

Päätösehdotus: 1. Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää:

- tekniikka- ja ympäristöosastolle perustetaan selosteosan mukaisin perustein projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan toimet 1.8.2024 lukien sekä hankeasiantuntijan toimen 1.12.2024 lukien ja

- varata lisätalousarviossa 60 000 € määrärahan vuodelle 2024 selosteosan mukaisesti.

2. Edelleen tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että
edellä mainittujen resurssilisäyksien aiheuttamat kustannukset huomioidaan selosteosan mukaisesti vuoden 2025 talousarvion valmistelussa.

Lisäksi tekninen lautakunta päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
-----

 

Nuorisovaltuutettu Paavo Ala-Jaskara poissa kokouksesta klo 17:55 – 17:57 asian käsittelyn aikana.

 

 

Kaupunginhallitus 22.04.2024 § 125 

 

 

Oheismateriaali Teivon-Mäkkylän alueen rakentumisen edistäminen

 

Toimivalta: Kuntalaki 14 §, 39 §

 

Lisätietoja päätöksestä: Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi,

 Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää

1. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää:

- tekniikka- ja ympäristöosastolle perustetaan selosteosan mukaisin perustein projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan toimet 1.8.2024 lukien sekä hankeasiantuntijan toimi 1.12.2024 lukien ja

- varata lisätalousarviossa 60 000 € määrärahan vuodelle 2024 selosteosan mukaisesti.

2. että edellä mainittujen resurssilisäyksien aiheuttamat kustannukset huomioidaan selosteosan mukaisesti vuoden 2025 talousarvion valmistelussa ja

3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 06.05.2024 § 45  

204/01.01.00/2024  

 

Oheismateriaali Teivon-Mäkkylän alueen rakentumisen edistäminen

 

Toimivalta: Kuntalaki 14 §, 39 §

 

Lisätietoja päätöksestä: Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi,

 Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää:

- tekniikka- ja ympäristöosastolle perustetaan selosteosan mukaisin perustein projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan toimet 1.8.2024 lukien sekä hankeasiantuntijan toimi 1.12.2024 lukien ja

- varata lisätalousarviossa 60 000 € määrärahan vuodelle 2024 selosteosan mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin.