Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.09.2023/Pykälä 67


 

Eron myöntäminen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valitseminen

 

Kaupunginhallitus 26.09.2022 § 304 

 

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juho Ojares on jättänyt 6.9.2022 eroanomuksen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisiin syihin vedoten. Eroanomus on nähtävänä kokouksessa.

 

Kuntalaki

70 § Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta

 

---

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

18 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

 

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

---

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

1.  myöntää Juho Ojarekselle eron kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,

2. valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja

3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 10.10.2022 § 102 

 

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää

 

 1.  myöntää Juho Ojarekselle eron kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,

2. valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja

3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

 

Päätös Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa valtuutettu Peer Haataja oli ehdottanut valtuuston puheenjohtajaksi valtuutettu Katja Luojusta ja valtuutettu Janne Pajunen oli ehdottanut valtuuston puheenjohtajaksi valtuutettu Tapani Tienaria sekä vaatinut vaalin toimittamista suljetuin lipuin. Näin ollen puheenjohtaja totesi, ettei valtuusto ollut puheenjohtajan valinnassa yksimielinen ja valtuuston puheenjohtajan valinnassa oli toimitettava vaali. Puheenjohtaja teki seuraavan vaalitoimitusta koskevan esityksen:

 

 Valtuuston puheenjohtaja valitaan valtuuston keskuudesta, joten puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Vaalikelpoisia vaalissa ovat kaikki valtuutetut. Valtuutettuja pyydetään kuitenkin huomioimaan, että kuntalain 70 pykälän nojalla luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Laissa ei säädetä suostumuksen muodosta, joten henkilön vapaamuotoinenkin suostumus on riittävä.

 

 Valtuuston puheenjohtajan valinta suoritetaan enemmistövaalina niin sanotulla yksinkertaisella enemmistöllä. Valituksi tulee eniten ääniä saanut henkilö. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

 Vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Jokaisella valtuutetulla tai tähän kokoukseen valtuutetun esteellisyyden tai estyneisyyden vuoksi osallistuvalla varavaltuutettulla on vaalissa käytettävissään yksi ääni.

 

 Äänestyslippuun valtuutettu kirjoittaa sen henkilön nimen, jolle hän antaa äänensä. Useamman kuin yhden henkilön nimen kirjoittaminen äänestyslippuun johtaa äänen hylkäämiseen. Kirjoitusvirheen voi korjata yliviivaamalla virheellisen merkinnän tai tarvittaessa pyytämällä uuden äänestyslipukkeen.

 

 Sen jälkeen, kun äänestyslippuun on kirjoitettu henkilön nimi, äänestyslippu taitetaan siten, ettei sen sisältö ole näkyvillä.

 

 Äänestysliput käydään tiputtamassa nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä puheenjohtajan edessä olevaan vaalikulhoon. Pyydän tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajia toimimaan ääntenlaskijoina sekä jakamaan valtuutetuille äänestyslipukkeet ja kynät.

 

 Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan vaalimenettelyä koskevan em. esityksen.

 

 Suljetuin lipuin toimitetussa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan vaalissa annettiin yhteensä 51 ääntä. Valtuutettu Luojus sai 26 ääntä, valtuutettu Tienari 25 ääntä ja hylättyjä ääniä oli 0. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen ehdotus oli tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi oli valittu Katja Luojus.

 -----

 

 Valtuuston 1. varapuheenjohtaja luovutti kokouksen puheenjohtajuuden valtuuston puheenjohtaja Katja Luojukselle tämän asian jälkeen.

 -----

 

 Juho Ojares poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varavaltuutettu Riitta Vilén oli kutsuttuna paikalla ja osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 17.07-18.08. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Leena Mankkinen toimi asiassa puheenjohtajana.

 -----

 

 Kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon tämän asian käsittelyn aikana klo 17.33-17.44 ja kokoustauon ääntenlaskun ajan klo 17.58-18.05.

 -----

 

 

Kaupunginhallitus 28.08.2023 § 257 

 

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Katja Luojus on jättänyt 21.8.2023 eronpyynnön kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä eronpyynnössä tarkemmin selostetuin perustein. Eroanomus on nähtävänä kokouksessa.

 

Kuntalaki

70 § Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta

 

---

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

 

18 § Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

 

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

---

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää

1. myöntää Katja Luojukselle eron kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,

2. valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja

3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös Hyväksyttiin seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää:

1. myöntää Katja Luojukselle eron kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,

2. valita Juho Ojareksen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja

3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.
-----

Katja Luojus poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.09.2023 § 67  

602/00.00.01/2021  

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto päättää:

1. myöntää Katja Luojukselle eron kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä,

2. valita Juho Ojareksen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja

3. tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös Hyväksyttiin.
-----

Katja Luojus poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varavaltuutettu Riitta Vilén oli kutsuttuna paikalla ja osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 21.31-21.34. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Leena Mankkinen toimi asiassa puheenjohtajana.