Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 132 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

 

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 341 

 

Valmistelija talousjohtaja Juha Liinavuori

 

 Suunnittelukehys ja lautakuntien esitykset

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion laadintaa ohjaavan suunnittelukehyksen kokouksessaan 30.5.2022. Suunnittelukehystä päivitettiin kaupunginhallituksessa 8.8.2022. Näiden hallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi elokuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

 

 Lautakunnat käsittelivät osastojen valmistelemat talousarvioesitykset syyskuun loppuun mennessä. Lautakuntien käsittelyn jälkeen nettomenot olivat 0,3 miljoonaa euroa yli raamin. Lautakuntien esityksiä käsiteltiin lokakuussa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen seminaareissa.

 

 Myyntituotot, maksutuotot, avustukset sekä muut toiminnan tuotot

 

 Toimintatuottoja on budjetoitu selvästi kehyksessä arvioitua vähemmän. Tämä selittyy ensinnäkin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-uudistuksella, jonka myötä maksutuotot vähenevät. Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Valpro on kokonaisuudessaan siirtymässä hyvinvointialueelle. Tämä vähentää osaltaan myyntituottoja sekä tukia ja avustustuottoja. Muiden toiminnantuottojen sisältämät maanmyyntitulot on budjetoitu edellisen talousarvion tapaan 1,5 miljoonaan euroon.

 

 Toimintakate (nettomenot)

 

 Nettomenot (eliminoitu myös valmistus omaan käyttöön menoerät) alittavat suunnittelukehyksen menovarauksen 0,8 miljoonalla eurolla, eli tulopuolella tapahtuneita laskuja on pystytty kompensoimaan menopuolen maltillistamisella.

 

 Verotulot ja valtionosuudet

 

 Talousarvio on valmisteltu nykyisillä veroprosenteilla. Kunnallisveroon tehdään vuodelle 2023 hyvinvointialueuudistukseen liittyvä kaikille kunnille tasasuuruinen 12,64 prosenttiyksikön veroprosentin leikkaus vuoden 2022 veroprosentista. Ylöjärven kunnallisveroprosentiksi vuodelle 2023 muodostuu 7,89. Verotuloarvioina on käytetty Kuntaliiton ylläpitämää verotulojen ennustekehikkoa syyskuulta 2022.

 

 Valtionosuudet on budjetoitu Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön syyskuisen ennakkolaskelman mukaisesti.

 

 Verotuloarviot ovat selvästi nousseet kehyksen aikaisista arvioista. Valtionosuusarvio on sitä vastoin laskenut, johtuen pääsääntöisesti valtionosuuskokonaisuuden sisältämien sote-siirtolaskelmien tarkentumisesta.

 

 Rahoitustuotot ja -kulut

 

 Rahoitustuotot ja -kulut ylittävät kehyksen 0,3 miljoonalla eurolla. Rahoituksen nettomenoja ovat kasvattaneet lainanhoidon korkokulujen nousu. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä puretaan hyvinvointialueuudistukseen liittyen, joten kunnat eivät saa enää sijoitetulle peruspääomalle maksettuja korkoja. Tuottopuolen keskeisiä eriä on osinkotuotot, sijoitustoiminnan tuotot sekä Ylöjärven Vesi Oy:ltä perustamis- ja pääomalainoista saatavat korkotuotot. Näistä sijoitustoiminnan tuotot on budjetoitu aiempaa maltillisemmalle tasolle epävarmasta markkinatilanteesta johtuen.

 

 Vuosikate ja tulos

 

 Tuloslaskelman vuosikatteeksi muodostuu 13,2 milj. euroa. Arvio poistojen yhteismäärästä on 12,0 milj. euroa. Poistojen määrä nousee kasvaneen investointitason johdosta. Tilikauden tulokseksi muodostuu 1,2 milj. euroa. Poistoeron vähennys 1,1 milj. euroa syntyy investointeihin tehtyjen investointivarausten purusta. Poistoeron jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 2,3 milj. euroa.

 

 Investoinnit

 

 Investointien määrä vuosittain on seuraava: vuodelle 2023 24,7 milj. euroa, vuodelle 2024 26,8 milj. euroa ja vuodelle 2025 22,6 milj. euroa. Investointitarpeet jatkuvat myös tulevina vuosina. Investointitason kasvu aiheuttaa sen, että velkaantuminen lähtee kasvuun pidemmän seesteisen ajan jälkeen.

 

 Keskeinen talousarvioesityksen sisältö

 

 Esitetyt määrärahamuutokset ovat suhteessa vuoden 2022 talousarvioon, ellei toisin mainita.

 

 KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

 • Nettomenot 0 €, 20 000 € vähemmän verrattuna TA22
 • Vuonna 2023 on eduskuntavaalit.
 • Vuonna 2022 oli aluevaalit.

 

 

 TARKASTUSLAUTAKUNTA

 

 • Nettomenot 61 000 €, ei muutosta verrattuna TA22.

 

 

 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

 

 • Nettomenot 8,6 m€, alittaa suunnittelukehyksen 0,45 m€.
 • Ei esityksiä uusiksi vakansseiksi
 • Ylönetin päivitys 30 000 €
 • Kaupunkimarkkinointiin panostetaan lisää +50 000 € (TA22  70 000 €).
 • Kaupungintalon keskitetyt kalustohankinnat 15 000 €.
 • Tulospalkkausjärjestelmästä luovutaan ja henkilöstöetuuksia vastaavasti lisätään (epassi, yksiköiden tyhy-rahat) +170 000 €
 • Hinku; yhteinen kehittäminen, seurannan ja raportoinnin tehostaminen, tiekartan päivitys 40 000 €
 • Yhteissähköauto latauspisteineen 15 000€
 • DigiYlöjärvi; hankeraha toimintasuunnitelman toteuttamiseen 30 000€
 • Resurssi talouspalveluihin alkuvuodeksi hva-siirron loppuselvittelyihin 20 000€
 • Valtuuston kokouksien striimaus -7 000 € (v. 2022 20 000€)
 • Henkilöstöhallinnosta siirtyy yksi vakanssi hyvinvointialueelle    -40 000€
 • Esihenkilökoulutusohjelman toteutukset 3 ja 4 yhdistetään yhdeksi ryhmäksi -18 000€
 • Työterveyshuollon kustannukset vähenevät hyvinvointialueen myötä -300 000 €
 • Talouspalveluissa yhden vakanssin vähentämismahdollisuus hva-siirron myötä -20 000€
 • Verotuksen hoidosta verottajalle maksettavat kustannusten pienenevät hva-siirron myötä - 200 000 €.
 • Vakuutuskustannukset laskevat hva-siirron myötä -20 000€
 • Ei kalustoinvestointiesityksiä vuodelle 2023
 • Otetaan käyttöön hankkeiden välirahoitusmalli, varataan tarkoitukseen talousarvion antolainauseriin 50 000 euroa

 

   

 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

 

 • Nettomenot 56,5 m€, ylittää kehyksen 0,25 m€
 • Koko osasto: vuoden 2022 aikana perustetut uudet virat ja toimet, palkkavaikutus, + 168 000 €

 

 Yhteispalvelut

 • taloussihteeri, 45 000 €

 

 Varhaiskasvatus

 • Valtion vuoden 2023 tulo- ja menoarvioesitykseen sisältyy varhaiskasvatuksen hoitomaksujen pysyvä alentaminen. Tästä syystä hoitomaksutuotot pienenevät vaikka lapsimäärä kasvaa. Arvio vuodelle 2023 -250 000 €
 •        Palvelusetelit yksityiseen päivähoitoon +374 000 €,
 •        Henkilöstön kelpoisuusehtojen muutos, 25 000 €

 

 •        Uudet vakanssit
  • varahenkilöstö, 6 työntekijää, 108 000 €
  • erityisopettajat, 1 työntekijä, 42 000 €
  • uusien yksikköjen henkilöstö, 9 työntekijää, 359 000 €
 • Esitys työvaatteiden hankinnasta/vaaterahasta henkilökunnalle, 60 000 €

 

 Perusopetus

 •             Perusopetuksen kotikuntakorvausten nettomenojen kasvu OKM:n laskelman mukaan + 141 000 €
 •             Uudet vakanssit
  • Luokanopettaja, valmistava opetus 53 000 €
  • 2 erityisluokanopettajaa 77 000 €
  • Siltatien koulusihteeri (osa-aikainen 40 %) 11 000 €
 • Yläluokkien tuntiopetus +33 000 €
 • Sijaisten palkkaus +100 000 €
 • Aineet tarvikkeet ja tavarat +100 000 €
 • Koulukuljetukset +100 000 €
 • Vähennetty perusopetusryhmien määrää, kustannusvaikutus vuonna 2023 -148 000 € ja vuonna 2024 -356 000 €. Ryhmäkoko pysyy kohteina olevien koulujen ao. ikäluokissa alaluokilla alle 25 oppilaassa ja yläluokilla alle 22 oppilaassa.

 

Koululaisten iltapäivätoiminta

 • Siltatien uudet ryhmät, 2 työntekijää 47 000 €

 

Lukiokoulutus

 • Erityisopettaja 72 000 €
 • Opiskelutarvikkeet +130 000€, oppivelvollisuuslain toimeenpanon jatko; opetuksen maksuttomuus

 

 Kalustoinvestoinnit

 • Siltatien koulun ensikertainen kalustaminen 330 000 €

 

 HYVINVOINTILAUTAKUNTA

 

 • Nettomenot 3,9 m€, 95 000 euroa yli kehyksen.
 • Uudet vakanssit
  • Kolme kouluyhteisöohjaajaa 1.8.2023 alkaen 33 000 €
  • Hyvinvointisuunnittelija 1.2.2023 alkaen 45 000 €
 • Uusi yhteisöllinen kaupunkitapahtuma 25 000 €
 • Nuorisopalveluiden työntekijöiden rekrytointiongelmien ratkaisu 15 000€
 • Osallistava budjetointi, määrärahavaraus 50 000€
 • Lisäksi on tarkoitus siirtää joulukauden avaustapahtuma Ylöjärven Yrityspalveluiden toteutuksesta hyvinvointilautakunnan toteuttamaksi 10 000 €

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 • Nettomenot 21,0 m€, alittaa raamin 0,3 m€
 • Joukkoliikenteen matkustajamäärien arvioitu vähennys -8 % ja esitetty lippuhintojen nousu lisäävät tukitarvetta + 150 000 €
 • Siltatien koulun käyttötalouskulut 8/2023 alkaen (lämmitys, sähkö, vesi) 80 000 €
 • Polttoaineet +40 000 € (TA22 180t€)
 • Lämmitys + 330 000 (TA22 770t€)
 • Sähkö ja kaasu +215 000 € (TA 1,95 m€)
 • Kaukolämpö +130 000 € (TA22 0,88 m€)
 • Vesi +20 000€ (TA22 193t€)
 • Talvikunnossapito +150 000 € (TA22 2,645 m€)
 • Jätevesikustannukset Metsäkylän kaatopaikka 170 000 €
 • Serlatien pk, siirtokelpoinen, käyttöön 12/2022 198 000 €
 • Ei uusia vakansseja vuodelle 2023
 • Kalustoinvestoinnit 250 000 €.
  • Korvausinvestointina traktorikaivuri

 

 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

 

 • Nettomenot 2,2 m€, 26 000 € yli raamin.
 • Ei uusia vakansseja vuodelle 2023.
 • Katualueiden rakenteiden ja kasvillisuuden korvaukset 20 000 €
 • Keskustan kehittämisen suunnittelukilpailu 100 000 €

 

Liite Tuloslaskelma 2023-2025

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun talousarvion loppuvalmistelun pohjaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 31.10.2022 § 374 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Juha Liinavuori

 

Talousarviovalmistelu on edennyt varsinaisen talousarviokirjan muotoon. Talousarvioesityksen talouden kokonaiskuva on säilynyt edellisen hallituskäsittelyn mukaisena.

 

Esityksen sisältöön on tehty muutama tarkennus. Esitys työvaatteiden hankinnasta/vaaterahasta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle on muutettu muotoon työvaatteiden hankinta. Lisäksi on poistettu kohta nuorisopalveluiden työntekijöiden rekrytointiongelmien ratkaisu. Palkkaratkaisut tehdään keskitetysti, jotta palkkarakenteet pysyvät kunnossa.

 

Investointien vuosittaiset kokonaissummat ovat tarkentuneet edellisestä esityksestä. Vuoden 2023 kokonaissumma nousi noin 150 000 euroa ja vuoden 2025 summa laski noin 500 000 euroa. Muutokset liittyvät kustannusarvioiden tarkistamiseen. Hankekokonaisuus ei ole muuttunut. Investoinneista talousarviokirjassa esitetään investointiohjelma, jossa investoinnit on eritelty kohteittain. Tarkemmat perustelut ja taustoittavat tekstit investointihankkeista löytyvät MAPSTO-asiakirjasta.

 

Liite Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025.

 

Päätös Sivut 1-20 Ylöjärven väestökehitys ja työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-21.

 

 Sivut 21-22 Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 21-22.

 

 • Jaana Heikkilä ja Minna Sarvijärvi poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Pekko Sivonen liittyi kokoukseen täksi ajaksi klo 15.37-15.37.
 • Mika Kotiranta ja talousjohtaja Juha Liinavuori poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) Ylöjärven Jäähalli Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
 • Mika Kotiranta oli poissa kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) Kiinteistö Oy Ylöjärven Työtupien käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
 • Talousjohtaja Juha Liinavuori poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) Kurun Kotikontujen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Sivut 23-30 Henkilöstösuunnitelma

 

 Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen ehdotti, että s. 25 kustannuspaikalle 4610 lisätään yksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.1.2023 lukien, palkkakustannukset sivukuluineen 46 000 € vuodelle 2023. Jaana Heikkilä ja Minna Sarvijärvi kannattivat Kiiskisen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Kiiskisen ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Haataja, Heiska, Kotiranta, Luojus, Pelkonen, Ruuska) ja 5 ei-ääntä (Ahonen, Heikkilä, Kiiskinen, Sarvijärvi, Stenman), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Minna Sarvijärvi ehdotti, että kustannuspaikalle 4400 S2-opettaja lisätään 1.8.2023 lukien. Todettiin, että esityksen palkkakustannukset sivukuluineen ovat 22 000 € vuodelle 2023 ja 51 000 € vuodelle 2024. Jaana Heikkilä kannatti Sarvijärven ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sarvijärven ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Haataja, Heiska, Kotiranta, Luojus, Pelkonen, Ruuska) ja 5 ei-ääntä (Ahonen, Heikkilä, Kiiskinen, Sarvijärvi, Stenman), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 23-30 em. äänestysten jälkeen.

 -----

 

 Sivut 31-38 Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 31-38.

 -----

 

 Sivut 39-48 Kaupunginhallitus

 

 Keskustelun kuluessa Hannu Ruuska ehdotti, että s. 47 poistetaan 40 000 € määrärahoista (Hinku-tiekartta). Erja Pelkonen kannatti Ruuskan ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Ruuskan ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Ahonen, Haataja, Heikkilä, Kiiskinen, Kotiranta, Luojus, Stenman) ja 4 ei-ääntä (Heiska, Pelkonen, Ruuska, Sarvijärvi), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 ---

 

 Hyväksyttiin sivut 39-48 em. äänestyksen jälkeen.

 -----

 

 Sivut 49-62 Kasvatus- ja opetuslautakunta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 49-62.

 

 Sivut 63-70 Hyvinvointilautakunta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 63-70 sillä esittelijän tekemällä muutoksella, että s. 69 taulukossa kirjastopalveluiden kokoaikaisen henkilöstön määrä sarakkeessa TA2023 muutetaan 22 ? 21.

 

 Sivut 71-82 Tekninen lautakunta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 71-82.

 

 Sivut 83-90 Ympäristölautakunta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 83-90.

 

 Sivut 91-96 Investoinnit

 

 Keskustelun kuluessa Minna Sarvijärvi ehdotti, että s. 94 talonrakennushanke Kurun yhtenäiskoulu uudisrakennus, myös yläkoulu, toteutetaan kiinteänä rakennuksena siirtokelpoisen sijaan. Hannu Ruuska ja Erja Pelkonen kannattivat Sarvijärven ehdotusta. Todettiin, että esityksen lisäys investointiohjelmaan on seuraava: 2024: 650 000 € ja 2025: 450 000 €.

 

 Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Sarvijärven ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Ahonen, Haataja, Heikkilä, Kiiskinen, Kotiranta, Luojus, Stenman) ja 4 ei-ääntä (Heiska, Pelkonen, Ruuska, Sarvijärvi), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jaana Heikkilä ehdotti, että s. 94 talonrakennushanke Siltatien päiväkoti toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Jenni Kiiskinen, Minna Sarvijärvi ja Päivi Stenman kannattivat Heikkilän ehdotusta. Todettiin, että esityksen lisäys investointiohjelmaan on seuraava: 2026: 3 360 000 € ja 2027: 2 240 000 €.

 

 Koska oli tehty kaupunginjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta, äänestävät jaa. Mikäli ei voittaa, Heikkilän ehdotus tulee kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

 Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Haataja, Heiska, Kotiranta, Luojus, Pelkonen, Ruuska) ja 5 ei-ääntä (Ahonen, Heikkilä, Kiiskinen, Sarvijärvi, Stenman), joten puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 91-96 em. äänestysten jälkeen.

 -----

 

 Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asian jälkeen klo 16.44-16.55.

 -----

 

 Talousjohtaja poistui kokouksesta kokoustauon alkaessa klo 16.44.

 

Kaupunginvaltuusto 14.11.2022 § 132  

448/02.02.00/2022  

 

Liitteet Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025

 1-21 § 132 Äänestyslistat 

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025.

 

Päätös Ennen keskustelun avaamista puheenjohtaja teki seuraavan asian käsittelyehdotuksen:

 

 Vakiintuneen käytännön mukaisesti tämä talousarviopykälä käsitellään seuraavasti:

 

-          Keskustelun aluksi talousarviopuheenvuoronsa pitävät kaupunginjohtaja sekä valtuustoryhmät suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.

-          Tämän jälkeen talousarviokirja käsitellään seuraavissa osissa:

 

 Talousarvion yleiskeskustelu ja talousarvion sivut 1-20

1. Ylöjärven väestön kehitys ja työllisyys

2. Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

3. Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi

4. Talousarvion sitovuus

5. Talousarvion seuranta

 

Sivut 21-22

6. Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet

                 

Sivut 23-30

7. Henkilöstösuunnitelma

 

Sivut 31-38

8.  Käyttötalousosa

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

 

Sivut 39-48 Kaupunginhallitus

 

Sivut 49-62 Kasvatus- ja opetuslautakunta

 

Sivut 63-70 Hyvinvointilautakunta

 

Sivut 71-82 Tekninen lautakunta

 

Sivut 83-90 Ympäristölautakunta

 

Sivut 91- 96

9. Investoinnit

 

-          Muutosehdotukset kuhunkin talousarviokirjan kohtaan tehdään kyseisen osion käsittelyvaiheessa ja äänestykset toimitetaan kunkin käsittelyosion päätteeksi. Kutakin talousarvion osiota koskevien mahdollisten hyväksyttyjen muutosten vaikutukset muihin talousarvion osioihin huomioidaan teknisinä korjauksina.

 

-          Investointien määrärahoihin vaikuttavat muutosehdotukset tulee tehdä tämän pykälän käsittelyn yhteydessä. Pykälässä 133 (Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma 2023-2027) määrärahavaikutuksia sisältäviä muutosehdotuksia ei voida ottaa käsittelyyn. Investointeihin mahdollisesti tehtävät muutokset huomioidaan teknisinä päivityksinä tämän kokouksen pykälässä 133 ja sen liitteissä. 

 

 Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 -----

 

 Sivut 1-20 Ylöjärven väestökehitys ja työllisyys, Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät, Talousarvion kokonaistaloudellinen arviointi, Talousarvion sitovuus, Talousarvion seuranta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 1-20. Lisäksi todettiin yksimielisesti, että s. 9 olevaan kuvioon "Ylöjärven kaupungin tilikauden tulos vuosina 2010-2021" tehdään tekninen korjaus koskien vuotta 2012.

 -----

 

 Toni Kolehmainen oli poissa kokouksesta tämän osion käsittelyn aikana klo 15.42-15.44, Juho Ojares klo 15.43-15.46, Teemu Koponen klo 15.46-15.48, Johanna Talasmäki klo 15.46-15.49 ja Janika Aalto klo 15.49-15.50.

 

 Sivut 21-22 Konsernin tytäryhtiöille asetetut tavoitteet

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 21-22.

 ------

 

 Kehitysjohtaja Sari Soini, talousjohtaja Juha Liinavuori ja vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi poistuivat kokouspaikoiltaan esteellisinä (yhteisöjäävi) tämän osion käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 15.56-16.02.

 -----

 

 Sivut 23-30 Henkilöstösuunnitelma

 

 Keskustelun kuluessa Jaana Heikkilä ehdotti, että kustannuspaikalla 4911 siirretään mediaohjaajan vakanssi vuodelta 2024 vuodelle 2023, kustannusvaikutus 50 000 €. Jussi-Pekka Ahonen kannatti Heikkilän ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Heikkilän ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 jaa-ääntä ja 11 ei-ääntä (§ 132 liite 1), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Leena Risku ehdotti, että kustannuspaikalla 4400 S2-opettaja aikaistetaan alkamaan 1.8.2023 lukien, kustannusvaikutus 22 000 €. Riitta Koskinen, Jaana Heikkilä ja Jussi-Pekka Ahonen kannattivat Riskun ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Riskun ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä ja 23 ei-ääntä (§ 132 liite 2), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jaana Heikkilä ehdotti, että kustannuspaikalla 4400 yksi luokanopettajan vakanssi siirretään vuodelta 2024 alkamaan 1.8.2023 alkaen, kustannusvaikutus 25 000 €. Jussi-Pekka Ahonen ja Leena Risku kannattivat Heikkilän ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Heikkilän ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä (§ 132 liite 3), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jaana Heikkilä ehdotti, että kustannuspaikalla 4400 yksi koulunkäynninohjaajan vakanssi vuodelta 2024 siirretään alkamaan 1.8.2023 lukien, kustannusvaikutus 20 000 €. Jussi-Pekka Ahonen ja Leena Risku kannattivat Heikkilän ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Heikkilän ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 18 ei-ääntä (§ 132 liite 4), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Tiia Lipsonen ehdotti, että kustannuspaikalle 4610 lisätään  kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa 1.8.2023 alkaviin toimiin, kustannusvaikutus 35 000 €. Jenni Kiiskinen, Jaana Heikkilä, Jussi-Pekka Ahonen ja Leena Risku kannattivat Lipsosen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Lipsosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä (§ 132 liite 5), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki ehdotti, että kustannuspaikalla 4610 siirretään vuodelta 2024 kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa (varahenkilö) alkamaan 1.8.2023 lukien, kustannusvaikutus v. 2023 31 000 €. Tiia Lipsonen, Jenni Kiiskinen, Jaana Heikkilä, Jussi-Pekka Ahonen, Leena Risku ja Aki Leppänen kannattivat Kytömäen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä ja 23 ei-ääntä (§ 132 liite 6), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Tiia Lipsonen ehdotti, että kustannuspaikalle 4610 lisätään  kolme varhaiskasvatuksen avustajaa 1.8.2023 lukien, kustannusvaikutus 47 500 €. Jenni Kiiskinen, Jaana Heikkilä, Jussi-Pekka Ahonen ja Leena Risku kannattivat Lipsosen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Lipsosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä ja 19 ei-ääntä (§ 132 liite 7), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 23-30 em. äänestysten jälkeen.

 -----

 

 Valtuutettu Sami Savio poistui kokouksesta ja varavaltuutettu Minna Koskinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.03.

 

 Kaupunginvaltuusto piti kokoustauon tämän osion käsittelyn aikana klo 17.28-18.15. Valtuutettu Sari Listenmaa poistui kokouksesta tauon aikana ja varavaltuutettu Timo Halttula osallistui kokoukseen tauon jälkeen klo 18.15 lukien.

 

 Inga-Mari Lehti ja Panu Koski olivat kokouksesta poissa tämän osion käsittelyn aikana klo 16.11-16.14, Tapani Tienari klo 16.16-16.19, Juha Tuominen klo 16.16-16.21, Mika Kotiranta klo 17.06-17.08, Henrik Pajunen klo 17.06-17.10, Seppo Peltola klo 17.06-17.10, Sami Rantanen klo 17.10-17.12, Pekko Sivonen klo 17.11-17.14, Leena Mankkinen klo 17.13-17.14, Pauliina Suvanto klo 17.14-17.16 ja Jari Niemi klo 17.24-17.25.

 -----

 

 Sivut 31-38 Käyttötalousosa, Keskusvaalilautakunta, Tarkastuslautakunta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 31-38.

 -----

 

 Sivut 39-48 Kaupunginhallitus

 

 Keskustelun kuluessa Hannu Ruuska ehdotti, että poistetaan 40 000 € määräraha kohdasta: Hinku; yhteinen kehittäminen, seurannan ja raportoinnin tehostaminen, tiekartan päivitys. Panu Koski, Juha Alhamo ja Inga-Mari Lehti kannattivat Ruuskan ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Ruuskan ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 32 jaa-ääntä ja 19 ei-ääntä (§ 132 liite 8), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Anna Jukantupa ehdotti, että henkilökunnan liikunta- ja kulttuurietuuteen (e-passi) lisätään 40 000 €. Johanna Talasmäki ja Aki Leppänen kannattivat Jukantuvan ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Jukantuvan ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 jaa-ääntä ja 14 ei-ääntä (§ 132 liite 9), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 39-48 em. äänestysten jälkeen.

 

 Sivut 49-62 Kasvatus- ja opetuslautakunta

 

 Keskustelun kuluessa Jussi Kytömäki ehdotti, että ip-kerhotoimintaan lisätään 20 000 € määräraha. Leena Risku, Timo Toivonen ja Jaana Tiura kannattivat Kytömäen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kytömäen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 25 jaa-ääntä ja 26 ei-ääntä (§ 132 liite 10), joten puheenjohtaja totesi Kytömäen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Valtuutettu Nevalan sähköinen äänestys ei kirjautunut, joten hän äänesti nimenhuudolla.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jaana Heikkilä ehdotti, että lisätään koulutusmäärärahoja 30 000 € Nepsy-osaajien kouluttamiseen. Päivi Stenman, Leena Risku ja Jaana Tiura kannattivat Heikkilän ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Heikkilän ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 jaa-ääntä ja 22 ei-ääntä (§ 132 liite 11), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 49-62 em. muutoksin äänestysten jälkeen. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti teknisenä korjauksena talousarviokirjan s. 57 (lukiokoulutus) kohtaan "Keskeiset sisältömuutokset toiminnassa vuonna 2023" termin "pidennetty oppivelvollisuus" muutos termiksi "laajennettu oppivelvollisuus"
-----

 

 Antti Järvensivu oli pois kokouksesta tämän osion käsittelyn aikana klo 19.27-19.27 ja Juho Ojares klo 19.27-19.29.

 -----

 

 Kaupunginvaltuusto piti kokoustauon tämän osion jälkeen klo 19.38-19.59.

 

 Sivut 63-70 Hyvinvointilautakunta

 

 Keskustelun kuluessa Markku Uusitalo ehdotti, että lisätään 50 000 € hyvinvointilautakunnan toimintakuluihin ja että hyvinvointilautakunta avustuspäätöksiä tehdessään osoittaisi sen Veittijärven avantosaunan ja uintipaikan rakentamiseen esteettömäksi perustellen määrärahaehdotustaan seuraavasti: "Esteettömyys parantaa kaikkien käyttäjien mahdollisuuksia osallistua terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että esteettömyys takaa erityisryhmien harrastusmahdollisuuden, mikä muuten olisi mahdotonta. Osallistumalla esteettömyyttä edistävään hankkeeseen, Ylöjärven kaupunki saa sellaista positiivista imagohyötyä, jota ostetulla mainonnalla on mahdotonta saavuttaa." Iikka Jäntti, Tomi Saaristo, Panu Koski ja Timo Halttula kannattivat Uusitalon ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Uusitalon ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä, 34 ei-ääntä ja 12 tyhjää 132 liite 12), joten puheenjohtaja totesi Uusitalon ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 63-70 em. muutoksella äänestyksen jälkeen.

 -----

 

 Kaupunginvaltuusto piti neuvottelutauon tämän osion käsittelyn aikana klo 20.49-20.55.

 

 Sivut 71-82 Tekninen lautakunta

 

 Keskustelun kuluessa Riitta Koskinen ehdotti, että lisätään yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustusten määrärahaan 40 000 € vuodelle 2023. Leena Risku, Teuvo Hakanen, Tomi Saaristo ja Mauri Heiska kannattivat Koskisen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Koskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 28 jaa-ääntä, 22 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni (§ 132 liite 13), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Riitta Koskinen ehdotti, että lisätään 100 000 € toimitilojen vuokriin Kurun yhtenäiskoulun väistötilojen vuokrausta varten. Leena Risku, Teuvo Hakanen, Inga-Mari Lehti ja Jaana Tiura kannattivat Koskisen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Koskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 jaa-ääntä ja 9 ei-ääntä (§ 132 liite 14), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 71-82 em. äänestysten jälkeen.

 -----

 

 Vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi oli poissa kokouksesta tämän osion käsittelyn aikana klo 21.34-21.35.

 -----

 

 Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Emilja Särkkä poistui kokouksesta tämän osion jälkeen klo 21.40.

 -----

 

 Sivut 83-90 Ympäristölautakunta

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti sivut 83-90.

 -----

 

 Kaupunginvaltuusto piti kokoustauon tämän osion jälkeen klo 21.45-22.04.

 

 Sivut 91-96 Investoinnit

 

 Keskustelun kuluessa Anna Jukantupa ehdotti kohtaan talonrakennus, että Siltatien päiväkoti toteutetaan kaupungin omana hankkeena. Kustannusarvio vuodelle 2026: 3 360 000 € ja vuodelle 2027: 2 240 000 €. Jenni Kiiskinen, Jussi-Pekka Ahonen, Jaana Tiura, Aki Leppänen, Jaana Heikkilä ja Leena Risku kannattivat Jukantuvan ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Jukantuvan ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 jaa-ääntä ja 25 ei-ääntä (§ 132 liite 15), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Riitta Koskinen ehdotti, että Kurun yhtenäiskoulun uudisrakennus, myös yläkoulu, toteutetaan kiinteänä rakennuksena siirtokelpoisen sijaan. Kustannus on vuodelle 2024: 650 000 € ja vuodelle 2025: 450 000 €. Jaana Tiura, Hannu Ruuska, Leena Risku, Tapani Tienari ja Mauri Heiska kannattivat Koskisen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Koskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä ja 33 ei-ääntä (§ 132 liite 16), joten puheenjohtaja totesi Koskisen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Tapani Tienari ehdotti, että Ylöjärvi-monitoimitaloon varattu suunnitteluraha 50 000 € siirretään vuodelta 2026 vuodelle 2023. Jussi-Pekka Ahonen, Jaana Tiura ja Jaana Heikkilä kannattivat Tienarin ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Tienarin ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 17 ei-ääntä (§ 132 liite 17), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Tapani Tienari ehdotti, että talonrakennushankkeisiin lisätään Kurun urheilutalon suunnitteluraha 30 000 € vuodelle 2027. Jaana Tiura kannatti Tienarin ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Tienarin ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 jaa-ääntä ja 29 ei-ääntä (§ 132 liite 18), joten puheenjohtaja totesi Tienarin ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jenni Kiiskinen ehdotti, että liikenneväylähanke Ranta-Laadun asuinalue poistetaan investointiohjelmasta. Aki Leppänen, Tiia Lipsonen ja Timo Halttula kannattivat Kiiskisen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Kiiskisen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 43 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä (§ 132 liite 19), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jaana Tiura ehdotti, että hankkeiden Kurun leikkikentän peruskorjaus tai siirto ja Kurun senioripuisto määrärahat siirretään vuodelle 2025. Jaana Heikkilä kannatti Tiuran ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Tiuran ehdotus hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Jussi-Pekka Ahonen ehdotti, että Siivikkalan Serlapuiston ranta-alueen suunnitteluun varataan 80 000 € vuodelle 2027. Jaana Heikkilä ja Seppo Peltola kannattivat Ahosen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Ahosen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä ja 48 ei-ääntä (§ 132 liite 20), joten puheenjohtaja totesi Ahosen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi. Varavaltuutettu Pekka Kuisman sähköinen äänestys ei kirjautunut, joten hän äänesti nimenhuudolla.

 -----

 

 Keskustelun kuluessa Aki Leppänen ehdotti, että yleisiin alueisiin lisätään Räikän rannan esteettömään uimapaikkaan 50 000 € määräraha vuodelle 2024. Jaana Heikkilä kannatti Leppäsen ehdotusta.

 

 Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen sähköisessä kokousjärjestelmässä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee Leppäsen ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

  Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 jaa-ääntä ja 17 ei-ääntä (§ 132 liite 21), joten puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 -----

 

 Hyväksyttiin sivut 91-96 em. muutoksin äänestysten jälkeen.

 -----

 

 Jouni Kaasalainen oli poissa kokouksesta tämän osion käsittelyn aikana klo 23.01-23.03, Jussi Kytömäki klo 23.08-23.11, Sami Rantanen klo 23.16-23.18, Panu Koski klo 23.16-23.20, Peer Haataja klo 23.35-23.37, Juho Ojares klo 23.35-23.37, Juha Alhamo klo 23.36-23.38, Johanna Talasmäki klo 23.46-23.47.

 -----