Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 252 

Raitiotien Lielahti-Ylöjärvi tarkentavan yleissuunnitelman 2. väliraportti

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 252  

709/00.04.01/2021  

 

 

Valmistelija Ts. kehityspäällikkö Essi Jokinen ja vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi

 

Tampere ja Ylöjärvi teettävät yhdessä raitiotien tarkentavaa yleissuunnitelmaa. Suunnitelma on jatkoa raitiotien seudulliselle yleissuunnitelmalle, joka laadittiin 2019-2021 Tampereen, Pirkkalan, Ylöjärven ja Kangasalan yhteistyönä. Raitiotien seudullista?suunnittelutyötä koordinoi 1.1.2022 alkaen Tampereen Raitiotie Oy em. neljän kunnan maksamaa hallintovastiketta vastaan.

 

Raitiotien tarkentava yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Suunnitelma palvelee Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yleis- ja asemakaavoitusta, katusuunnittelua ja kunnallistekniikan suunnittelua. Tarkentava yleissuunnitelma ei ole sitova eikä tähtää välittömään raitiotien rakentamiseen.

 

Raitiotien Lielahti-Ylöjärvi tarkentavan yleissuunnitelman 1. väliraportti hyväksyttiin Ylöjärven ja Tampereen kaupunginhallituksessa 14.2.2022. Ensimmäinen väliraportti sisälsi ratkaisuesitykset raitiotien risteämistavasta kantatien 65 ja rautateiden pääradan Helsinki - Tampere - Oulu kanssa Tampereen ja Ylöjärven kuntarajalla sekä Ylöjärven Soppeenmäessä.

 

Raitiotien Lielahti-Ylöjärvi tarkentavan yleissuunnitelman laatimisen aikana kuntalaisten ja sidosryhmien osallistaminen ja vuorovaikutus ovat sisältäneet mm. kaikille avoimen karttapalautekyselyn 21.4.-8.5.2022. Karttapalautekyselyn yhteenvetoraportti löytyy liitteistä. Lisäksi hankkeen ohjausryhmä pyysi sidosryhmiltä lausuntoa luonnosvaiheen suunnitelmista ja vaikutusarvioinneista 10.6.-8.8.2022. Lausuntopyyntö lähetettiin 99 taholle. Lausuntoja saatiin 26 kappaletta ja ne löytyvät liitteestä. 

 

Raitiotien Lielahti-Ylöjärvi tarkentavan yleissuunnitelman ohjausryhmä on omalta osaltaan 31. toukokuuta hyväksynyt suunnitelman 2. väliraportin. Väliraportissa on päätösesitys Lielahti-Ylöjärvi ratahaaran raitiovaunupysäkkien määrästä ja sijainnista sekä ratageometrian ratkaisuista vaihtoehtovertailuihin ja vaikutusten arviointeihin perustuen. 

 

Väliraportissa 2 on ratkaisuesitys raitiotien suunnittelussa avoinna olleisiin asioihin, joita olivat pysäkkien määrä ja sijainti Lielahdessa Enqvistinkadun ja Turvesuonkadun osuudella, radan sijainti Turvesuonkadun poikkileikkauksessa ja kantatien varrella Keijärventien sillan kohdalla, Ylöjärven Soppeenmäen vaihtopysäkin toteutusperiaate sekä Ylöjärven Kuruntiellä Räikän pysäkin sijainti ja toteutusperiaate. 

 

Raitiotieradan linjausta ja pysäkkijärjestelmää on tarkasteltu mm. toteutettavuuden ja niihin liittyvien riskien ja epävarmuuksien, liikennejärjestelmän ja maankäytön, matka-ajan, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden, ympäristövaikutusten sekä kaupunkikuvan ja saavutettavuuden näkökulmista.

 

 

 

Lielahden rataosuudella tarkasteltiin kolmen ja kahden raitiovaunupysäkin vaihtoehtoja. Kantatien varrella tarkasteltiin vaihtoehtoja, joissa raitiotierata risteää Keijärventien sillan länsipuolelta tasossa ja raitiotie alittaa olevan sillan kantatien rinnalla. Soppeenmäessä tarkasteltiin ratkaisua, jossa raitiotiepysäkki sijoittuu kadun keskelle ja bussipysäkit kadun reunoille, sekä joukkoliikenteen eri kulkumuotojen kahta yhdistelmälaituriratkaisua. Räikän pysäkkiä tarkasteltiin sekä Asemantien liittymän eteläpuolelle että kahtena eri vaihtoehtona liittymän pohjoispuolelle.

 

Tampereen osalta väliraportissa ratkaisuesitys on, että Lielahden osuudella suunnittelua jatketaan vaihtoehdolla, jossa on yhteensä kolme pysäkkiä siten, että pysäkit ovat Enqvistinkadulla ja Turvesuonkadun itäpäässä sekä varauksena Turvesuonkadulla Myllypuronkadun liittymän eteläpuolella. Ratkaisu tukee suunniteltua uutta maankäyttöä sekä myös nykyistä Lielahtikeskusta. Turvesuonkadulla jatketaan suunnittelua siten, että raitiotie linjataan kulkevaksi kadun keskellä. Turvesuonkadun raitiovaunuvarikon varauksen kohdalla raitiotien linjauksella pyritään kiertämään merkittävin viitasammakkoalue, kuitenkin lopullinen sijainti ratkeaa maankäytön ja raitiotien jatkosuunnittelussa.

 

Ylöjärven osalta väliraportissa esitetään raitiotierata sijoitettavaksi kantatien 65 varrella Keijärventien nykyisen, kantatien ylittävän sillan alta kulkevana. Väliraportin ratkaisuna on toteuttaa Soppeenmäessä Mikkolantien keskelle esitettyyn sijaintiin perinteinen linja-autojen ja raitiotieliikenteen välinen vaihtopysäkki, jonka etuina ovat selkeän ja tiiviin ratkaisun lisäksi lyhyet vaihtoyhteydet sekä Matkatien korttelin jatkokehittäminen mm. bussien kääntöpaikaksi sekä ajantasaukseen. Kuruntiellä raitiotie sijoittuu keskelle katua siten, että puurivit tulevat ajoradan ja pyörätien väliin. Räikän kohdalla raitiotiepysäkki sijoittuu porrastettuna ratkaisuna Asemantien liittymän pohjoispuolelle, jolloin se on teknisesti parhaiten toteutettavissa ja sijainniltaan optimaalisin. Ratkaisu mahdollistaa parhaiten laadukkaiden jalankulku- ja pyöräreittien toteutumisen ja keskittää jalankulun yhdelle suojatielle, mikä lisää turvallisuutta. Myös Teivon, Mäkkylän ja Leijapuiston raitiovaunupysäkkien ratkaisujen yksityiskohtia on tarkennettu tarkentavan yleissuunnitelman edetessä. Näiden pysäkkien sijainneista ja toteutusperiaatteista ei ollut tässä 2. väliraportin suunnitteluvaiheessa vaihtoehtoja valittavana.

 

Liitteet Ylöjärvi-Lielahti raitiotien tarkentavan?yleissuunnittelun?2. väliraportti

Lausunnot ja lausuntoyhteenveto

Vaikutusten arviointi

Karttapalautekyselyn yhteenvetoraportti

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä oleva tarkentavan yleissuunnitelman 2. väliraportin suunnitteluvaiheen loppuunsaattamisen ja jatkosuunnittelun pohjaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 -----

 

 Ts. kehityspäällikkö poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 15.59.