Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ylöjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://ylojarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 35 

Voionmaan ranta-asemakaava / Ehdotuksen hyväksyminen

 

Ympäristölautakunta 23.02.2022 § 34 

 

129/10.02.04/2020

 

KAUPHALL 30.03.2020 § 89

 

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

 

  Asemakaavojen laatimisesta päättämiseen liittyvä rat­kai­su­val­ta

 

Ylöjärven kaupungin hallintosäännön 86 §:n perusteella ase­ma­kaa­van ja sen muutosten laatimisesta päättäminen kuu­luu kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan.

 

  Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan laatimiseen

 

Maanomistaja voi Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n pe­rus­teel­la huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan eh­do­tuk­sen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laa­ti­mi­seen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toi­mi­tet­ta­va kunnalle 63 §:ssä tarkoitettu osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma.

 

  Aloite ranta-asemakaavan laatimiseksi

 

Kiinteistöjen 980-409-3-72 omistaja teki 16.3.2020 Ylöjärven kaupungille osoitetun kir­jal­li­sen aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi edellä mai­ni­tul­le, Ylöjärven Näsijärveen rajoittuvalle kiin­teis­tölle. Alueen pinta-ala on noin 0.9 hehtaaria ja rantaviivaa on noin 100 metriä.

 

  Kiinteistönomistajan tavoitteet

 

Kiinteistönomistajan aloitteeseen kirjaamana tavoitteena on saada kiinteistö matkailua palvelevaksi alueeksi (RM-merkintä), joka mahdollistaa alueen kehittämisen ja olemassa olevien rakennusten vuokraustoiminnan. Alueella on vanha sauna, uusi sauna, varasto sekä vanha navetta. Alueen kehittämisen matkailutarkoitukseen edellytyksenä on vanhojen olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen, joiden säilyttäminen on myös Antaverkka-Mutalan osayleiskaavan hengen mukaista (rakennusten kulttuurihistorialliset arvot).

 

  Kaavatilanne

 

Alueelle laadittu Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan laajennus ja muutos Antaverkan Mutalan alueella on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 3.9.2018. Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen ja kaava ei toistaiseksi ole lainvoimainen. Osayleiskaavassa on alue osoitettu palvelujen ja asumisen alueena, jolla ympäristö säilytetään (P-2/s-1). Määräyksessä todetaan mm. alueen yksityiskohtainen maankäyttö ratkaistaan asemakaavassa. 

Voimassa olevassa, vuonna 1997 laaditussa, Haja-asutusalueen osayleiskaavassa alue on palvelujen alueena P. Kaava ei ole oikeusvaikutteinen.

 

  Hankkeen taustaa, käynnistämistä ja läpivietävyyttä koskeva tar­kas­te­lu

 

Ko. tilaa koskien on ympäristölautakunnassa 18.9.2019 käsitelty vaatimusta kaavan vastaisen mökkivuokraustoiminnan kieltämiseksi. Päätöksessä omistajalta pyydettiin selvitystä rakennuksen käytöstä. Seuraavassa käsittelyssä 27.11.2019 ympäristölautakunta jätti asian pöydälle. Tämän jälkeen ja käydyn keskustelun perustella on maanomistaja päätynyt hakemaan ranta-asemakaavan käynnistämistä.

 

Edellytykset hankkeen käynnistämiselle ja etenemiselle ovat olemassa. Hakemuksen mukaan kaavalla mahdollistetaan alueen nykyinen käyttö vuokraustoiminnassa sekä mahdollistetaan alueen kehittäminen matkailua palvelevaan toimintaan. Hakemuksella ei haeta rakennusoikeutta uudelle rakennettavalle rakennukselle vaan toimintaa tullaan kehittämään olemassa olevat rakennukset säilyttämällä ja rakennusten käyttötarkoitusta muuttamalla. Kaavoituspäätökseen ei voida sisällyttää hakemuksessa esitettyä tai sallittavaa rakennusoikeuden enimmäismäärää vaan asia tarkennetaan ja ratkaistaan laadittavalla ranta-asemakaavalla.

 

Ranta-asemakaavan laatiminen voidaan läpiviedä ha­ki­jan, kaavan laatijana hakijan kustannuksella toimivan kon­sul­tin ja kaavatyötä ohjaavan kaupungin kaavoituksen vä­li­se­nä yhteistyönä asemakaavahankkeiden yhteydessä ylei­ses­ti sovellettavin työmenetelmin ja -vaihein. Hankkeen edel­lyt­­mä suunnittelunohjaus ei vaikuta olennaisella ta­val­la kaupungin omien MAPSTO-ohjelmoitujen kaa­va­hank­kei­den resursointiin tai aikataulutukseen.

 

Kiinteistönomistaja sitoutuu maksamaan voimassa ole­van taksan mukaisen korvauksen kaavan käsittelystä aiheutuvista kustannuksista.

 

Oheismateriaali Aloite ranta-asemakaavan laatimiseksi 16.3.2020.

 

Lisätiedot  Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, esko.hyytinen@ylojarvi.fi

 

Kaupunginjohtaja ehdottaa

  Kaupunginhallitus päättää käynnistää selosteosan mu­kai­sen kaavahankkeen.

 

Päätös  Hyväksyttiin.
-----

 

YMPLTK 17.06.2020 § 77

 

 

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen

 

Kaavoituspäätös


Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 (§ 89) käynnistää maan­omis­ta­jan aloitteesta rantakaavan muutoksen Näsijärveen ra­joit­tu­val­le kiinteistölle.

 

Suunnittelualue 

Suunnittelualue sijaitsee Kyöstilänlahden ranta-alueen tun­tu­mas­sa noin 11 km päässä Ylöjärven keskustasta poh­joi­sen suuntaan. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,9 ha ja Nä­si­jär­ven rantaviivaa alueella on noin 100 metriä. Alueella si­jait­see kaksi saunarakennusta, varasto sekä na­vet­ta­ra­ken­nus. Alue on yksityisen omistuksessa.

 

Tavoitteet 

Kaavan tavoitteena on osoittaa alue matkailua palvelevaksi alu­eek­si (RM), mikä mahdollistaa alueen kehittämisen ja ole­mas­sa olevien rakennusten vuokraustoiminnan.

 

Kaavoitustilanne 

Kaavamuutosalueella on laadittu vuonna 1997 oi­keus­vai­ku­tuk­se­ton Haja-asutusalueiden osayleiskaava, jossa alue on osoi­tet­tu palvelujen korttelialueena (P).

 

Ylöjärven kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 3.9.2018 aluet­ta koskevan osayleiskaavan "Haja-asutusalueen kylien osa­yleis­kaa­van laajennus ja muutos Antaverkan ja Mutalan vä­li­sel­lä alueella". Kaava ei ole valitusten käsittelyn vuoksi lain­voi­mai­nen. Edellä mainitussa osayleiskaavassa alue on osoi­tet­tu palvelujen ja asumisen alueeksi (P-2/s-1), jolla ym­­ris­tö säilytetään.

 

  Maakuntakaavassa alueelle ei sisälly erillistä kaa­va­mer­kin­tää.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Esityslistan oheismateriaalina on osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma (17.6.2020). Asiakirjan on laatinut Ark­ki­teh­tuu­ri­toi­mis­to Tiina Vimpari / Tuomo Nakari .

 

Aikataulu 

Ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta kuulutetaan kesäkuussa. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloa tavoitellaan syyskuulle ja kaavaehdotusta joulukuulle. Tavoitteena on, että ranta-asemakaava hyväksyttäisiin Ylöjärven kaupunginvaltuustossa alkuvuodesta 2021.

 

Oheismateriaali 

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (17.6.2020)

 

Lisätiedot 

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4324, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Kaavoituspäällikkö ehdottaa

 

  Ympäristölautakunta päättää

 

  1. hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (17.6.2020)

 

2. tiedottaa vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta.

 

ätös  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

YMPLTK 24.02.2021 § 25

 

 

Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

Vireilläoloilmoitus ja nähtävilläolo

 

Voionmaan ranta-asemakaava kuulutettiin vireille 1.7.2020 ja vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh­­vil­lä 1.7.-14.8.2020 välisen ajan. Nähtävilläolosta tie­do­tet­tiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui kaksi vi­ran­omais­lau­sun­toa ja viisi mielipidettä. Vastineet saapuneisiin lau­sun­toi­hin ja mielipiteisiin liitteissä.

 

Asemakaavan luonnos

Kaava-alueen pinta-ala on 1,25 ha, joka on kasvanut aloit­teen mukaisesta pinta-alasta. Kaavaluonnoksen alue on osoi­tet­tu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Korttelialueelle on osoitettu olemassa olevien ra­ken­nus­ten ympärille rakennusalat sekä rakennusoikeuden mää­räk­si yhteensä 782,5 k-m².

 

Oheismateriaali Kaavaluonnos (24.2.2021)

  Kaavaselostus liitteineen (24.2.2021)

  Vastineet OAS lausuntoihin (24.2.2021)

  Vastineet OAS mielipiteisiin (24.2.2021)

 

Lisätiedot  Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4324

  Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041,

  sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Kaavoituspäällikkö ehdottaa

 

  Ympäristölautakunta päättää

 

1. Asettaa Voionmaan ranta-asemakaavan luonnoksen ja valmisteluaineiston (24.2.2021) nähtäville.

 

  2. Tiedottaa kaavahankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

  3. Oikeuttaa kaavoituksen pyytämään tarvittavat lausunnot luonnoksesta.

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

YMPLTK 24.02.2021 § 25

 

 

Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

Vireilläoloilmoitus ja nähtävilläolo

 

Voionmaan ranta-asemakaava kuulutettiin vireille 1.7.2020 ja vireilletulosta ilmoitettiin osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli näh­­vil­lä 1.7.-14.8.2020 välisen ajan. Nähtävilläolosta tie­do­tet­tiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Lausunnot ja mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui kaksi vi­ran­omais­lau­sun­toa ja viisi mielipidettä. Vastineet saapuneisiin lau­sun­toi­hin ja mielipiteisiin liitteissä.

 

Asemakaavan luonnos

Kaava-alueen pinta-ala on 1,25 ha, joka on kasvanut aloit­teen mukaisesta pinta-alasta. Kaavaluonnoksen alue on osoi­tet­tu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM). Korttelialueelle on osoitettu olemassa olevien ra­ken­nus­ten ympärille rakennusalat sekä rakennusoikeuden mää­räk­si yhteensä 782,5 k-m².

 

Oheismateriaali Kaavaluonnos (24.2.2021)

  Kaavaselostus liitteineen (24.2.2021)

  Vastineet OAS lausuntoihin (24.2.2021)

  Vastineet OAS mielipiteisiin (24.2.2021)

 

Lisätiedot  Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4324

  Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041,

  sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Kaavoituspäällikkö ehdottaa

 

  Ympäristölautakunta päättää

 

1. Asettaa Voionmaan ranta-asemakaavan luonnoksen ja val­mis­te­lu­ai­neis­ton (24.2.2021) nähtäville.

 

  2. Tiedottaa kaavahankkeesta osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man mukaisesti.

 

  3. Oikeuttaa kaavoituksen pyytämään tarvittavat lausunnot luon­nok­ses­ta.

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

YMPLTK 22.09.2021 § 127 

 

 

Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

Kaavaluonnos ja nähtävilläolo

 

Voionmaan ranta-asemakaavan luonnos oli nähtävillä 3.3.-6.4.2021 välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedotettiin osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta

 

Kaavaluonnoksesta saapui 3 lausuntoa sekä 13 mie­li­pi­det­tä, joista 1 mielipide on 49:n henkilön allekirjoittama. Tii­vis­tel­mä saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä sekä kaa­van­laa­ti­jan vastine-ehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

 

Ranta-asemakaavan ehdotus

 

Kaavaehdotusta on tarkennettu kerroslukujen sekä mää­räyk­sien osalta. Aiemman korttelikohtaisen kerrosluvun si­jaan kaikille rakennusaloille on osoitettu kerroskorkeus. Kaa­va­mää­räyk­siin on tullut tarkennuksia mm. pai­koi­tus­alu­een mitoituksen suhteen.

 

Oheismateriaali Kaavaehdotus (22.9.2021)

  Kaavaselostus liitteineen (22.9.2021)

 

Liite  Luonnosvaiheen vastine-ehdotukset (22.9.2021)

 

Lisätiedot Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, puh. 044 431 4324, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

  Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041,

  sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

 

Kaavoituspäällikkö ehdottaa

 

 Ympäristölautakunta päättää

 

  1. Hyväksyä liitteessä olevat vastine-ehdotukset lausuntoihin ja mielipiteisiin.

 

  2. Asettaa Voionmaan ranta-asemakaavan ehdotuksen (22.9.2021) nähtäville.

 

3. Oikeuttaa kaavoituksen pyytämään tarvittavat lausunnot luonnoksesta sekä tiedottamaan kaavahankkeesta osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Päätös  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

  -----

 

Ympäristölautakunta 23.02.2022 § 34 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Helena Keva

 

Nähtävilläolo   Asemakaavan muutoksen ehdotus ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä 6.10.-5.11.2021 välisen ajan. Nähtävilläolosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

Lausunnot ja muistutukset

Kaavaehdotuksesta saapui kaksi lausuntoa ja viisi muistutusta. Lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastine-ehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

 

Asemakaavan ehdotus  Hyväksymiskäsittelyssä oleva asemakaavan ehdotukseen ei ole tullut muutoksia edellisen lautakuntakäsittelyn jälkeen.

 

Liitteet  Kaavakartta (23.2.2022)

Kaavaselostus liitteineen (23.2.2022)

Lausunnot ja vastine-ehdotukset (23.2.2022)

 

Lisätiedot  Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041

 sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaavoituspäällikkö

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää

 

  1. hyväksyä liitteenä olevat vastine-ehdotukset.
  2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Voionmaan ranta-asemakaavan hyväksymistä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----  

 

 

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 78 

 

 

Liitteet  Kaavakartta (23.2.2022)

Kaavaselostus liitteineen (23.2.2022)

Lausunnot ja vastine-ehdotukset (23.2.2022)

 

Lisätiedot  Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041

 sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Voionmaan ranta-asemakaavan.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginvaltuusto 04.04.2022 § 35  

544/10.02.03/2021  

 

Liitteet  Kaavakartta (23.2.2022)

Kaavaselostus liitteineen (23.2.2022)

Lausunnot ja vastine-ehdotukset (23.2.2022)

 

Lisätiedot  Kaavasuunnittelija Helena Keva, puh. 041 730 2041

 sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

 

Kaupunginhallitus ehdottaa

 Kaupunginvaltuusto hyväksyy Voionmaan ranta-asemakaavan.  

 

Päätös Hyväksyttiin.